martes, 19 de octubre de 2010

Manifiesto y Campaña

Después del proceso de preparación y consensuación del manifiesto con D-Recerca, se ha acordado utilizar el manifiesto largo (versión A) como base de la oposición al encarecimiento de las tasas de tesis y la situación de la investigación predoctoral en Cataluña. El manifiesto corto (versión B) se mantiene como resumen de los puntos principales para su uso en comunicaciones y actos en que sea necesario abreviar.

Ambos manifiestos estarán disponibles en catalán y castellano. Este blog publica a continuación el manifiesto completo en sus dos versiones. También vinculamos la versión resumida.

Se ha iniciado una recogida digital de adhesiones en ESTA PÁGINA.

Además, los colectivos de los diferentes centros están invitados participar en la campaña de recogida física de firmas en apoyo al manifiesto. Cada grupo local recopilará las firmas recogidas y posteriormente serán puestas en común. En breve vincularemos aquí una plantilla de cuadro de recogida de firmas.

Para evitar confusión, se elimina la entrada del blog correspondiente al primer borrador.

CATALÀ

Els sotasignats, investigadors predoctorals, persones del món científic i demòcrates simpatitzants

MANIFESTEM

Sobre la situació injusta dels investigadors predoctorals:

1. Que coneixem la situació dels investigadors predoctorals vinculats a universitats catalanes, a qui se’ls ha aplicat una taxa de nova introducció per part del seu govern autonòmic que suposa un augment aproximat d’entre el 280% i el 400% en la despesa anual total que els suposava la realització de les seves tesis doctorals fins ara.

2. Que entenem que la realització d’una tesi doctoral és una activitat laboral molt similar a la investigació postdoctoral, amb un component d’estudi molt similar i que per tant, amb independència del seu augment, aquestes taxes suposen, si no es mantenen en els preus mínims imprescindibles, obligar a treballadors a pagar per dur a terme la seva feina.

3. Que patim un gran malestar pel preu fixat pel Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, l’import del qual, 400 euros, ens sembla injustificat, tant per la precària situació laboral i econòmica dels investigadors predoctorals com perquè no es correspon amb el cost del servei rebut.

4. Que l’aplicació d’aquesta taxa representa una injustícia pels investigadors predoctorals que ja s’han matriculat en anys anteriors, atès que ho van fer amb uns costs anual inferior i no podien preveure un augment dels mateixos com el que pateixen, i amb tot això violant el seu dret a la seguretat jurídica tal i com ho garanteix la Constitució en el seu article 9.3.

5. Que en cap cas l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior justifica aquest increment en la taxa, atès que en altres comunitats autònomes aquesta adaptació es realitza sense increments d’aquest tipus i magnitud. Reprovem fermament el greuge comparatiu que l’augment desproporcionat de les taxes de tutoria de tesi suposa per als investigadors de Catalunya enfront dels de la resta d’Espanya.

Sobre els efectes negatius per la recerca de la taxa:

6. Que la taxa de 400€ suposa una contradicció amb el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (PNRI) del govern autonòmic de Catalunya, signat per tots els grups parlamentaris, i que va en contra del foment de la investigació entre els joves i la captació de talent.

7. Que considerem aquesta taxa una forma de posar una barrera econòmica que desincentiva i dificulta l’accés a la formació, cosa lamentable en el marc d’una universitat pública.

8. Que entenem que l’aplicació d’aquesta taxa suposa la retirada d’una part significativa dels recursos que els grups d’investigació obtenen amb gran dificultat i dediquen en dur a terme la seva funció, vital pel progrés de la societat en tots els camps, especialment en temps de crisi com el present.

9. Que entenem que l’aplicació d’aquesta taxa generarà situacions laborals difícils entre investigadors postdoctorals, professors, tècnics i investigadors predoctorals, tant contractats de forma directa com a través de beques i que això reduirà encara més el rendiment de la investigació, abundarà encara més en la precarietat i disminuirà la dignitat en la investigació.

Sobre l’aplicació del decret per part de les universitats:

10. Que entenem com a injustificat el preu fixat pel Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, ja que es pot aplicar per obligar a pagar anualment per serveis que es reben un únic cop en el desenvolupament d’una tesi doctoral, com són la defensa i avaluació de la tesi.

11. Que estem en desacord amb la interpretació per part de les universitats del Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, en el qual no s’especifica que la taxa de 400 euros hagi de ser anual. Considerem que l’esmentada taxa podria haver estat interpretada com un pagament únic al començament del doctorat.

Sobre la introducció discreta de la taxa i la deficiència d’informació al respecte:

12. Que sentim una profunda decepció per les formes emprades pel govern autonòmic i les universitats en l’increment d’aquesta taxa, que considerem d’escassa vocació democràtica malgrat la seva correcció formal, ja que s’ha introduït al marge dels principals afectats sense consultar-los ni informar-los.

13. Que el govern autonòmic té potestat per a fixar els preus com ho fa en el Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, atès que el Real Decret 1393/2007, en l’aplicació del qual va ser promulgat, refereix en el seu article 7 al dictamen de la Conferencia General de Política Universitària per establir els límits dels preus públics, sempre relacionats amb els costs del servei, d’estudis que condueixen a l’obtenció de títols oficials i aquest dictamen no estableix límits per als preus de doctorat, concedint als governs autonòmics total llibertat per establir aquests preus. Aquesta situació posa als doctorands de tot l’Estat a mercè dels seus governs autonòmics i en situació d’indefensió.

14. Que coneixem que les explicacions rebudes fins ara des d’alguns vicerectorats universitaris i des del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa presenten greus incoherències amb la realitat i entre si.

15. Que considerem fets greus el silenci institucional que ha portat fins ara aquest augment, la manca d’informació cap als investigadors predoctorals i la deficient qualitat de la informació rebuda.

16. Que no oblidem accions de govern passades ni les concrecions de les mateixes per part de les universitats que han contribuït a generar el malestar esmenat abans, com són l’aplicació als investigadors predoctorals, col·lectiu en situació de precarietat laboral i salarial manifesta, de la reducció del 5% del seu sou.

Sobre la nostra actitud i bona disposició:

17. Que treballarem per totes les vies possibles en actitud de col·laboració i de respecte amb el conjunt de la societat per la resolució d’aquesta greu situació de distanciament amb l’administració, les accions de les quals no acceptem.


Per tot això

EXIGIM

1. Que es doni una ràpida i oportuna resposta a aquest escrit per part de les autoritats universitàries i governamentals.

2. Que es canviï el punt 4.6 de l’Annex 1 del Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, que estableix un preu de 400 euros per les taxes de tutoria per admesos a un programa de doctorat adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per una modificació del punt 3.3 del mateix annex extensiva a tots els doctorands i no només als dels plans no adaptats al EEES.

3. Que es decreti per a aquesta situació excepcional la suspensió dels terminis de matriculació en programes de doctorat de les universitats catalanes fins que s’assoleixi un acord entre els agents implicats en aquesta situació: govern central, govern autonòmic, universitats i doctorands.

4. Que es reintegri immediatament als matriculats l’import complert de tota matrícula efectuada en programes de doctorat d’universitats catalanes per al curs acadèmic 2010-2011.

5. Que s’eliminin amb caràcter retroactiu les reduccions salarials del 5% aplicades a investigadors predoctorals des de Juny de 2010.

6. Que es faci públic un informe que justifiqui la necessitat imperant que va conduir a convertir el dictamen del Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, en una taxa de 400 euros anuals, efectiva amb caràcter retroactiu per als estudiants matriculats amb anterioritat i sota condicions diferents.

7. Que l’administració i les universitats catalanes realitzin una disculpa pública per la gran deficiència en quantitat i qualitat de la informació que hem rebut, així com per haver realitzat una acció de govern a esquenes del poble i amb un fons poc democràtic.

8. Que el govern estableixi i compleixi un compromís ferm amb la necessària i històricament desatesa dignificació de la figura de l’investigador i l’exercici de la seva tasca en aquest país en tots els seus aspectes, especialment sense excloure l’econòmic.

9. Que es depurin responsabilitats en l’administració i les universitats per aquesta intolerable situació en què la utilització de la funció pública ha produït efectes contraris a la funció del govern, com són el descens en l’eficàcia de la investigació en aquest país, no avançar en la consecució d’una democràcia ferma i funcional i el seriós retrocés en la garantia dels drets constitucionals dels ciutadans tant importants com són l’accés a l’educació pública en igualtat de condicions, el dret a la dignitat, el dret a la seguretat jurídica i el propi exercici de la sobirania del poble.

CASTELLANO

Los abajo firmantes, investigadores predoctorales, personas del mundo científico y demócratas simpatizantes


MANIFESTAMOS:

Sobre la situación injusta de los investigadores predoctorales:

1. Que conocemos la situación de los investigadores predoctorales vinculados a universidades catalanas, a quienes se les ha aplicado una tasa de nueva introducción por parte de su gobierno autonómico que supone un aumento aproximado de entre el 280% y el 400% en el gasto anual total que les venía suponiendo la realización de sus tesis doctorales hasta ahora.

2. Que entendemos que la realización de una tesis doctoral es una actividad laboral muy similar a la investigación postdoctoral, con un componente de estudio muy similar y que por tanto, con independencia de su aumento, estas tasas suponen, si no se mantienen en los precios mínimos imprescindibles, obligar a trabajadores a pagar por desempeñar su trabajo.

3. Que padecemos un gran malestar por el precio fijado por el Decreto 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Anexo 1, punto 4.6, cuyo importe, 400 euros, nos parece injustificado, tanto por la precaria situación laboral y económica de los investigadores predoctorales como porque no se corresponde con los costes del servicio recibido.

4. Que la aplicación de esta tasa representa una injusticia para los investigadores predoctorales que ya se han matriculado en años anteriores, puesto que lo hicieron con unos costes anuales inferiores y no podían prever un aumento de los mismos como el que padecen, habiéndose violado con ello su derecho a la seguridad jurídica tal como lo garantiza la Constitución en su artículo 9.3.

5. Que en ningún caso la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior justifica este incremento en la tasa, puesto que en otras comunidades autónomas dicha adaptación se realiza sin incrementos de este tipo y magnitud. Reprobamos firmemente el agravio comparativo que el aumento desproporcionado de las tasas de tutoría de tesis supone para los investigadores de Cataluña frente a los del resto de España.

Sobre los efectos negativos para la investigación de la tasa:

6. Que la tasa de 400€ supone una contradicción con el Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación (PNRI) del gobierno autonómico de Cataluña, firmado por todos los grupos parlamentarios, y que va en contra del fomento de la investigación entre los jóvenes y la captación de talento.

7. Que consideramos esta tasa una forma de poner una barrera económica que desincentiva y dificulta el acceso a la formación, algo lamentable en el marco de una universidad pública.

8. Que entendemos que la aplicación de esta tasa supone retirar una parte significativa de los recursos que los grupos de investigación obtienen con gran dificultad y dedican al desempeño de su función, vital para el progreso de la sociedad en todos los campos, especialmente en tiempos de crisis como el presente.

9. Que entendemos que la aplicación de esta tasa generará situaciones laborales difíciles entre investigadores postdoctorales, profesores, técnicos e investigadores predoctorales, tanto contratados de forma directa como a través de becas y que esto reducirá aún más el rendimiento de la investigación, abundará aún más en la precariedad y mermará la dignidad de la investigación.

Sobre la aplicación del decreto por las universidades:

10. Que entendemos como injustificado el precio fijado por el Decreto 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Anexo 1, punto 4.6, en tanto que se puede aplicar para obligar a pagar anualmente por servicios que se reciben una única vez en el desarrollo de una tesis doctoral, como son la defensa y evaluación de la tesis.

11. Que estamos en desacuerdo con la interpretación por parte de las universidades del Decreto 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Anexo 1, punto 4.6, en el cual no se especifica que la tasa de 400 euros tenga que ser anual. Consideramos que dicha tasa podría haberse interpretado como un pago único al principio del doctorado.

Sobre la introducción discreta de la tasa y la deficiencia de información al respecto:

12. Que sentimos una profunda decepción por las formas empleadas por el gobierno autonómico y las universidades en el incremento de esta tasa, que consideramos de escasa vocación democrática pese a su corrección formal, en tanto que se ha introducido al margen de los principales afectados sin consultarles ni informarles.

13. Que el gobierno autonómico tiene potestad para fijar los precios como lo hace en el Decreto 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Anexo 1, punto 4.6, puesto que el Real Decreto 1393/2007, en aplicación del cual fue promulgado, refiere en su artículo 7 al dictamen de la Conferencia General de Política Universitaria para establecer los límites de los precios públicos, siempre relacionados con los costes del servicio, de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales y este dictamen no establece límites para los precios de doctorado, concediendo a los gobiernos autonómicos total libertad para establecer estos precios . Esta situación pone a los doctorandos de todo el Estado a merced de sus gobiernos autonómicos y en situación de indefensión.

14. Que conocemos que las explicaciones recibidas hasta ahora desde algunos vicerrectorados universitarios y desde el Departament d'Innovació, Universitat i Empresa presentan graves incoherencias con la realidad y entre sí.

15. Que consideramos hechos muy graves el silencio institucional que ha acompañado hasta ahora a este aumento, la falta de información hacia los investigadores predoctorales y la deficiente calidad de la información recibida.

16. Que no olvidamos acciones de gobierno pasadas ni las concreciones de las mismas por parte de las universidades que han contribuido a generar el malestar antes mencionado, como son la aplicación a los investigadores predoctorales, colectivo en situación de precariedad laboral y salarial manifiesta, de la reducción del 5% de su salario.

Sobre nuestra actitud y buena disposición:

17. Que vamos a trabajar por todas las vías posibles en actitud de colaboración y respeto con el conjunto de la sociedad por la resolución de esta grave situación de distanciamiento con la administración, cuyas acciones no aceptamos.


Por todo ello

EXIGIMOS

1. Que se dé una rápida y oportuna respuesta a este escrito por parte de las autoridades universitarias y gubernamentales

2. Que se reemplace el punto 4.6 del Anexo 1 del Decreto 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, que establece un precio de 400 euros para las tasas de tutoría para admitidos a un programa de doctorado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) por una modificación del punto 3.3 del mismo anexo extensiva a todos los doctorandos y no sólo los de planes no adaptados al EEES.

3. Que se decrete para esta situación excepcional la suspensión de los plazos de matriculación en programas de doctorado de las universidades catalanas hasta que se alcance un acuerdo entre todos los agentes implicados en esta situación, a saber, gobierno central, gobierno autonómico, universidades y doctorandos.

4. Que se reintegre inmediatamente a los matriculados el importe completo de toda matrícula efectuada en programas de doctorado de universidades catalanas para el curso académico 2010-2011.

5. Que se eliminen con carácter retroactivo las reducciones salariales del 5% aplicadas a investigadores predoctorales desde Junio de 2010.

6. Que se haga público un informe que justifique la necesidad imperante que condujo a convertir el dictamen del Decreto 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Anexo 1, punto 4.6, en una tasa de 400 euros anuales, efectiva con carácter retroactivo para los estudiantes matriculados con anterioridad y bajo condiciones diferentes.

7. Que administración y las universidades catalanas realicen una disculpa pública por la gran deficiencia en cantidad y calidad de la información que hemos recibido, así como por haber realizado una acción de gobierno de espaldas al pueblo y con un fondo poco democrático.

8. Que el gobierno establezca y cumpla un compromiso firme con la necesaria e históricamente desatendida dignificación de la figura del investigador y el ejercicio de su labor en este país en todos sus aspectos, especialmente sin excluir el económico.

9. Que se depuren responsabilidades en la administración y las universidades por esta intolerable situación en que en el manejo de la cosa pública ha generado efectos contrarios a la función del gobierno, como son el descenso en la eficacia de la investigación en este país, el no avanzar en la consecución de una democracia firme y funcional y el serio retroceso en la garantía de derechos constitucionales de los ciudadanos tan importantes como son el acceso a la educación pública en igualdad de condiciones, el derecho a la dignidad, el derecho a la seguridad jurídica y el propio ejercicio de la soberanía del pueblo.

6 comentarios:

 1. Enhorabona per la feina feta!! M'acabo d'apuntar a peticiones i ja som 160 i pico persones en poques hores!! No obstant, la majoria consta com a "no verificado". Això no sé si és massa bo...Podrien no tenir validesa les firmes. Cal activar la compta clicant al link que es rep per correu..

  ResponderEliminar
 2. ya vamos por 232!!! Gracias Andrés por la información.

  Xenia

  ResponderEliminar
 3. A l'IDIBELL hem recollit firmes i DNIs en paper per facilitar la recollida i ara no podem fer les adhesions. Alguna idea??

  ResponderEliminar
 4. Haureu de repetir la recollida de firmes i DNI en paper quan es pengila quadrícula pertinent d'adhesió al present manifest.
  D'altra banda, haurieu de posar el botor per clicar "M'agrada". Moltes felicitats pel manifest, és una bona feina!
  Marçal

  ResponderEliminar
 5. Ha sido un abuso, y un "asalto"¿qué puedes hacer si estás matriculando para el segudno curso , renunciar al programa ? ...nos han puesto en un callejón!!!

  ResponderEliminar
 6. Enhorabuena! Gracias por la iniciativa, voy a invitar tod@s mis compañer@s a firmar el manifiesto. No podemos silenciar ante injusticias como esta! Salutacions a tothom:)

  ResponderEliminar